Handledning & Utbildning
Jag har över 25 års erfarenhet av öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer/nätverk där det förekommer allvarlig  psykiatrisk problematik, kriminalitet, missbruk/beroende och våld. Under mina yrkesår har jag startat upp flera riktade verksamheter för olika målgrupper. Parellellt har jag varit verksam som gruppledare för anhörigprogram och byggt upp verksamheter särskilt kring anhörigstöd för barn, ungdomar och vuxna med erfarenhet av beroendeproblematik; bl a tidigare PRIMUS anhörigstöd i Botkyrka kommun. Jag är verksam som leg. psykoterapeut och erbjuder både individualterapi samt par- och familjeterapi.


Utbildningsuppdrag/föreläsningsuppdrag (se fler urval under genomförda utbildningar/föreläsningar)

  • Utbildning i familje- och nätverksperspektiv utfrån anhörig (barn, syskon, vuxen) till en familjemedlem med missbruk/beroende
  • Grundläggande nätverksutbildning teori och praktik riktat till socialtjänst, BuP, HvB-hem, institutioner 
  • Utbildning i systemteoretiska modeller, grund- och fördjupningsutbildning riktat till socialtjänst, BuP, HvB-hem, institutioner
  • Utbildning Om barns röster i socialt arbete, bl a tillsammans med Eva Edberg, författare och illustratör  med egen erfarenhet av att ha vuxit upp i familjehem, där vi föreläser och håller interaktiva utbildningar/fördjupningsdagar som vänder sig till socialtjänst, BuP, HvB-hem, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.
  • Utbildning i utväderings- och uppföljningsmodeller lämpliga inom psykoterapi samt inom psykosocialt arbete, bl a samforskning och feedback i samtal utifrån systemisk grund
  • Familjerekonstruktion i grupp (4-6 personer)


Ta gärna kontakt vid intresse för att höra mer om utbildningar och vilken form av handledning jag kan erbjuda


Jag handleder och utbildar utifrån integrativa modeller med en systemteoretisk, narrativ och salutogen grund. Jag åtar mig utbildnings- och handledningsuppdrag inom socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, skolverksamhet, HVB-hem, familjehem etc. Jag handleder inom bl a socialtjänst, utredningsgrupper, öppenvård barn/unga, vuxna, kvalificerade kontaktpersoner, missbruksvård, LSS, familjehemssekreterare, biståndshandläggare, boenden för vuxna missbrukare, kuratorer, samordnare, samverkansprojekt, anhörigstöd, familjebehandlare, ungdomsstödjare, Familjecentraler etc.

Uppföljning och utvärdering

De senaste tio åren, har jag särskilt fördjupat mig i modeller för uppföljning och utvärdering som involverar människor som deltagit i olika behandlingar. Det gäller både i psykoterapi och inom socialt arbete i offentlig vård som socialtjänsten där bl a modellerna samforskning och familjeinriktad feedback, kan bidra till ett ökat kvalitetssäkringsarbete. Det pågår en sammanställning av ett 40-tal samforskningsintervjuer som jag beräknar publicera med familjer som genomgått familjebehandling inom socialtjänsten. Jag har publicerat flera delrapporter kring samforskning, se t ex Delrapport 1, Samforskning som modell Under 2021 publicerades även en delrapport om "Hjälpsamt för ungdomar och deras familjer vid skolbekymmer".


Jag är också delaktig i en feedbackmodell som rör utvärdering och behandling, särskilt anpassad för familjeterapi. Den bygger på en modell: Feedback Oriented Dialogical Therapy with Children and families, utvecklad av Peter Rober och Karine Van Tricht, verksamma inom familjeterapi i Belgien och är särskilt lämlig i samtal i parterapi, för skilda par med hög konfliktnivå och/eller familjeterapi. Modellen bidrar också till att barns röster tydliggörs.